2019 m. lapkričio 21-23 d.

Šiandien lyčių studijos – mokslinių tyrimų laukas, kuris apima lyčių lygybės, moterų ir feminizmo, vyrų ir vyriškumo, queer studijas, kurios tiesiogiai siejasi su daugybe šiuolaikinių idėjų ir socialinių siekinių – demokratijos ir visuotinės lygybės principų įgyvendinimu, žiniomis grįstos visuomenės kūrimu. Lyčių studijų laukas, apimantis lyties ir kitų socialinių charakteristikų tarpusavio sąveikas (angl. intersectionality) bei jų raišką ir poveikius skirtingose sociokultūrinėse dimensijose, reiškia, kad lyties suvokimas ir tyrinėjimai yra kompleksinis procesas, darantis įtaką socialinės galios pasireiškimui ir socialinių hierarchijų formavimuisi ir palaikymui visuomenėje. Todėl lyčių tyrimai sukuria naujas žinias, kurios yra darnaus vystymosi, politikos formavimo, organizacijų transformavimo (-si), naujų paslaugų ir produktų kūrimo, ir kt. pagrindas.

Individo lygmeniu lyčių tyrimai yra svarbus įvairovės aspektas, sustiprinantis žinių, kurios suteikia naudą visiems individams visuomenėje nepaisant lyties, vertę bei padedantis susikurti pagrįstus lūkesčius, susijusius su lytimi ir lyties tapatybe; makro lygmeniu lyčių tyrimai yra galingas socialinių, ekonominių, politinių ir kitų pokyčių bei inovacijų kūrimo ir sklaidos variklis.

Lietuvos mokslinis ir politinis diskursas atskleidžia, kad Lietuvoje, kaip ir daugumoje kitų Europos Sąjungos šalių, lyčių lygybės įgyvendinimas reikalauja daug pastangų, o vykdomos iniciatyvos ne visada yra efektyvios ir nuoseklios. Todėl, siekiant sistemingo moterų ir vyrų lygių galimybių nuostatų įgyvendinimo viešojoje ir privačiojoje sferose, būtina įvertinti tiek struktūrinius, tiek subjektyviuosius lyčių nelygybę kuriančius bei palaikančius veiksnius, pažinti ir pripažinti nelygybės formų įvairovę ir dinamiką.

Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Lyčių studijų centras rengia tarptautinę konferenciją, skirtą paminėti moterų balsavimo teisės įgyvendinimo 100-metį Lietuvoje bei siekia suburti įvairių sričių mokslininkes ir mokslininkus, tyrėjas ir tyrėjus, aktyvistes ir aktyvistus – visas ir visus, kas dirba įvairiose lyčių studijų srityse Lietuvos ir užsienio švietimo, mokslo bei tyrimų institucijose, pasidalinti mokslinių tyrimų rezultatais ir idėjomis.

Kviečiame teikti pranešimų santraukas išvardintomis ir susijusiomis temomis:

 • feministiniai tyrimai, feministinės metodologijos ir epistemologijos;
 • vyrų ir vyriškumo studijos;
 • queer ir LGBT studijos;
 • lyčių lygybė; socialiniai judėjimai ir moterų, vyrų, LGBT+ teisės;
 • moterų istorija, lytis socio-istoriniuose kontekstuose;
 • lytis socialinėse institucijose: švietimas, šeima, mokslas, teisė, ekonomika, medicina, žiniasklaida, menas, kt.;
 • lytis ir seksualumas;
 • lyčių ekonomika;
 • lytis organizacijoje, lyderystė;
 • lytis ir komunikacija;
 • lytis ir medijos;
 • lytis ir literatūra;
 • smurtas lyties pagrindu;
 • lyties ir kitų socialinių kategorijų sąveikos: lytis ir rasė, negalia, amžius, išsilavinimas, kt.;
 • lytis ir makro lygmens socialiniai procesai: demokratija, ekologija, migracija, kt.;
 • lytis ir teisė;
 • lytis ir sveikata.

Konferencijos pranešimų sąrašas nėra baigtinis – maloniai prašome siūlyti pranešimus kitomis tiesiogiai su lyties problematika susijusiomis Jums aktualiomis temomis.


Konferencijos vieta: Vilniaus universiteto Centriniai rūmai (Universiteto g. 3, Vilnius).

Konferencijos kalbos: anglų ir lietuvių.


Svarbios datos

 • Pranešimų santraukų pateikimas iki 2019 m. balandžio 25 d.
 • Kvietimas skaityti/pristatyti pranešimą iki 2019 m. gegužės 2 d.
 • Registracija į konferenciją iki 2019 m. birželio 2 d.
 • Preliminari konferencijos programa bus paskelbta 2019 m. rugsėjo 11 d.
 • Konferencijos programa bus paskelbta 2019 m. spalio 10 d.

Dalyvauti konferencijoje galima keliais būdais:

 • skaitant žodinį pranešimą;
 • pristatant stendinį pranešimą;
 • klausytojo(-s) teisėmis.

Pranešimų pagrindu parengti ir reikalavimus atitinkantys straipsniai bus publikuojami mokslo žurnaluose „Viešoji politika ir administravimas“, „Informacijos mokslai“.


Informacija teikiama el. paštu: genderconference@kf.vu.lt